messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
info_outline วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
การเกษตรรุ่งเรือง บ้านเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีพลานามัยที่สมบูรณ์
พันธกิจหน่วยงาน
พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม *********************** พันธกิจที่ 1 การพัฒนาให้บ้านเมืองน่าอยู่ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกและเชื่อมโยง พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พันธกิจที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การกีฬาและนันทนาการ พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรค ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ พันธกิจที่ 6 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงบการบริหาร จัดการขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ พันธกิจที่ 7 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการปรับภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ชุมชนน่าอยู่ พันธกิจที่ 8 การจัดสวัสดิการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ และการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์พัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ******************* ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ – ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาของชุมชน – ส่งเสริมด้านการแข่งขันกีฬา นันทนาการ – อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น – ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน – ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน – จัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร – ส่งเสริม รณรงค์การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง – ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ – ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ – จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอและทั่วถึง – สนับสนุนการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ – ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม – ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ – ปรับปรุง/ซ่อมแซม/จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค – ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม คลองระบายน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – ฟื้นฟู/อนุรักษ์/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของชุมชน – ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการจัดการองค์กร – ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร – ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น – พัฒนา ปรับปรุง องค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข – ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ – สนับสนุนงบประมาณในด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชน – สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ
รอปรับปรุง