องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224

งานจัดเก็บรายได้
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 52
account_box กองคลัง
นางกรกมล ใยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกรกมล ใยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
นางสาวมัจฉา ผาด่านแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวมัจฉา ผาด่านแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางชนม์ทกานต์ สุรินทร์อาภรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางชนม์ทกานต์ สุรินทร์อาภรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางเทพนม เสนจันตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางเทพนม เสนจันตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุวดี วงค์ยัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุวดี วงค์ยัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายบรม แสนสุริวงค์
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
นายบรม แสนสุริวงค์
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
นางสาวจินดารัตน์ แพงคำฮัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจินดารัตน์ แพงคำฮัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด