องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
account_box กองคลัง
นางกรกมล ใยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายยงยศ เชื้อตาเคน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางมัจฉา วิทวงค์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางชนม์ทกานต์ สุรินทร์อาภรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวพิณรัตน์ ชานุชิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุวดี วงค์ยัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายบรม แสนสุริวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจินดารัตน์ แพงคำฮัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ