องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร
นายฉลวย ชัยบุญมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0872199007
นายพรมมา แสนสุริวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0842054682
นายอนัน แสนสุริวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0821307512
นายธนูชัย เพชรดีคาย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0887276457
account_box สมาชิกสภา
นายวโรดม แสนสุริวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0824914152
นายอนงค์ แสนสุริวงค์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0892247298
นางลานี แสนสุริวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0855698199
นายประภัสสร ชินบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0820569543
นายปิติ แก้วมะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0927603100
นายถิ่นนคร จันทร์ชนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0870850189
นายทับทิม หลานเศรษฐา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0916787051
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายนรชัย พรหมพิมพ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0811836762
นางอุลัยพร เสนาคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0810550280
นายพิคเนต แสนสุริวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0857572530
นางกรกมล ใยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0817996511
นายอนันทศักดิ์ แสนสุริวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0823035373
นางสาวจันทร์ทิพย์ คำสงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0885829349
นายปรีดี ดำคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0843144019
account_box สำนักปลัด
นายพิคเนต แสนสุริวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางเนตรนภา ห่อหุ้มดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายปฏิพัทธ์ สุสินนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวสุพรรษา ไกยะฝ่าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนพล วันนาพ่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุคนธ์ วันนาพ่อ
พนักงานสูบน้ำ
นายประสาร ปู่บุตรชา
พนักงานขับรถยนต์
นายทองสี หลานเศรษฐา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายแสงจันทร์ อินธิราช
นักการภารโรง
นายวัษณุ บุตรดี
คนงานเครื่องสูบน้ำ
account_box กองคลัง
นางกรกมล ใยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
นางสาวมัจฉา ผาด่านแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางชนม์ทกานต์ สุรินทร์อาภรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุวดี วงค์ยัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายบรม แสนสุริวงค์
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
นางสาวจินดารัตน์ แพงคำฮัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายอนันทศักดิ์ แสนสุริวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวีระยุทธ เพ็งพิมพ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายธวนันท์ แสนสุริวงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอภิชาติ แสนสุริวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวจันทร์ทิพย์ คำสงค์
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางลุน มุงคุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสายรุ้ง แสนสุริวงค์
ครู คศ.2
นางสมศรี ลีนาลาด
ครู คศ.2
นางกิ่งแก้ว ซาตัน
ครู คศ. 2
นางผ่องศรี พรหมคนซื่อ
ครู คศ.2
นางมุ่งหมาย วงค์คำจันทร์
ครู คศ.2
นางสาวกชพร แสนสุริวงค์
ครู คศ.1
นางเบญจมาศ แสนสุริยวงค์
ครู คศ.1
นางนิตดา เสนาคำ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางตุ้มทอง โคตรตาแสง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวพัฒนา กาพรมวงค์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายปรีดี ดำคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวพิมพ์ประศร ศิริชมภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวหนึ่งฤดี วันนาพ่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสำรวย จวนรุ่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน