องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร
นายฉลวย ชัยบุญมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0872199007
นายพรมมา แสนสุริวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0842054682
นายอนัน แสนสุริวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0821307512
นายธนูชัย เพชรดีคาย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0887276457
นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0611137787
นางอุลัยพร เสนาคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0810550280
account_box สมาชิกสภา
นายวโรดม แสนสุริวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0824914152
นายอนงค์ แสนสุริวงค์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0892247298
นางลานี แสนสุริวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0855698199
นายประภัสสร ชินบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0820569543
นายปิติ แก้วมะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0927603100
นายถิ่นนคร จันทร์ชนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0870850189
นายทับทิม หลานเศรษฐา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0916787051
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0611137787
นางอุลัยพร เสนาคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0810550280
นายพิคเนต แสนสุริวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0857572530
นางกรกมล ใยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0817996511
นายมงคล วงศ์สิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0872502962
นางสาวจันทร์ทิพย์ คำสงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0885829349
นายปรีดี ดำคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0843144019
account_box สำนักปลัด
นายพิคเนต แสนสุริวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางเนตรนภา ห่อหุ้มดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายปฏิพัทธ์ สุสินนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธีรพงษ์ วงค์แก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาววิรุณรัตน์ เหล่าสาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายพัชรพล สิงห์คำมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุคนธ์ วันนาพ่อ
พนักงานสูบน้ำ
นายประสาร ปู่บุตรชา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสุธิตา พรมพ่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายทองสี หลานเศรษฐา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายแสงจันทร์ อินธิราช
นักการภารโรง
นายวิษณุ บุตรดี
คนงานเครื่องสูบน้ำ
account_box กองคลัง
นางกรกมล ใยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายยงยศ เชื้อตาเคน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางมัจฉา วิทวงค์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางชนม์ทกานต์ สุรินทร์อาภรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวพิณรัตน์ ชานุชิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุวดี วงค์ยัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายบรม แสนสุริวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจินดารัตน์ แพงคำฮัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายมงคล วงศ์สิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอัญญะลักษณ์ ไกยะฝ่าย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายธวนันท์ แสนสุริวงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอภิชาติ แสนสุริวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางจันทร์ทิพย์ นาขวัญ
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางลุน มุงคุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสายรุ้ง แสนสุริวงค์
ครู คศ.2
ว่าง
ครู คศ.2
นางกิ่งแก้ว ซาตัน
ครู คศ. 2
นางผ่องศรี พรหมคนซื่อ
ครู คศ.2
นางมุ่งหมาย วงค์คำจันทร์
ครู คศ.2
นางสาวกชพร แสนสุริวงค์
ครู คศ.2
นางเบญจมาศ แสนสุริยวงค์
ครู คศ.2
นางนิตดา เสนาคำ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางตุ้มทอง โคตรตาแสง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวพัฒนา กาพรมวงค์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวกนกอร โทอิ้ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายปรีดี ดำคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวพิมพ์ประศร ศิริชมภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวหนึ่งฤดี วันนาพ่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสำรวย จวนรุ่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ