องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224

งานจัดเก็บรายได้
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 37
account_box คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box สมาชิกสภา
นายวโรดม แสนสุริวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0824914152
นายวโรดม แสนสุริวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0824914152
นายอนงค์ แสนสุริวงค์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0892247298
นายอนงค์ แสนสุริวงค์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0892247298
นางลานี แสนสุริวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0855698199
นางลานี แสนสุริวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

โทร : 0855698199
นายประภัสสร ชินบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0820569543
นายประภัสสร ชินบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

โทร : 0820569543
นายปิติ แก้วมะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0927603100
นายปิติ แก้วมะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

โทร : 0927603100
นายถิ่นนคร จันทร์ชนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0870850189
นายถิ่นนคร จันทร์ชนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

โทร : 0870850189
นายทับทิม หลานเศรษฐา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0916787051
นายทับทิม หลานเศรษฐา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

โทร : 0916787051
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายนรชัย พรหมพิมพ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0811836762
นายนรชัย พรหมพิมพ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0811836762
นางอุลัยพร เสนาคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0810550280
นางอุลัยพร เสนาคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0810550280
นายพิคเนต แสนสุริวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0857572530
นายพิคเนต แสนสุริวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 0857572530
นางกรกมล ใยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0817996511
นางกรกมล ใยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 0817996511
นายอนันทศักดิ์ แสนสุริวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0823035373
นายอนันทศักดิ์ แสนสุริวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 0823035373
นางสาวจันทร์ทิพย์ คำสงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0885829349
นางสาวจันทร์ทิพย์ คำสงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร : 0885829349
นายปรีดี ดำคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0843144019
นายปรีดี ดำคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 0843144019
account_box สำนักปลัด
นายพิคเนต แสนสุริวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพิคเนต แสนสุริวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางเนตรนภา ห่อหุ้มดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางเนตรนภา ห่อหุ้มดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายปฏิพัทธ์ สุสินนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายปฏิพัทธ์ สุสินนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พันจ่าเอกอานัส ทำดำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
พันจ่าเอกอานัส ทำดำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวสุพรรษา ไกยะฝ่าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุพรรษา ไกยะฝ่าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนพล วันนาพ่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธนพล วันนาพ่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุคนธ์ วันนาพ่อ
พนักงานสูบน้ำ
นายสุคนธ์ วันนาพ่อ
พนักงานสูบน้ำ
นายประสาร ปู่บุตรชา
พนักงานขับรถยนต์
นายประสาร ปู่บุตรชา
พนักงานขับรถยนต์
-
คนงานทั่วไป
-
คนงานทั่วไป
นายทองสี หลานเศรษฐา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายทองสี หลานเศรษฐา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายแสงจันทร์ อินธิราช
นักการภารโรง
นายแสงจันทร์ อินธิราช
นักการภารโรง
นายวัษณุ บุตรดี
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายวัษณุ บุตรดี
คนงานเครื่องสูบน้ำ
account_box กองคลัง
นางกรกมล ใยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกรกมล ใยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
นางสาวมัจฉา ผาด่านแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวมัจฉา ผาด่านแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางชนม์ทกานต์ สุรินทร์อาภรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางชนม์ทกานต์ สุรินทร์อาภรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางเทพนม เสนจันตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางเทพนม เสนจันตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุวดี วงค์ยัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุวดี วงค์ยัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายบรม แสนสุริวงค์
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
นายบรม แสนสุริวงค์
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
นางสาวจินดารัตน์ แพงคำฮัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจินดารัตน์ แพงคำฮัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายอนันทศักดิ์ แสนสุริวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอนันทศักดิ์ แสนสุริวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวีระยุทธ เพ็งพิมพ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายวีระยุทธ เพ็งพิมพ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายธวนันท์ แสนสุริวงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธวนันท์ แสนสุริวงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวจันทร์ทิพย์ คำสงค์
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวจันทร์ทิพย์ คำสงค์
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางลุน มุงคุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางลุน มุงคุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสายรุ้ง แสนสุริวงค์
ครู คศ.2
นางสายรุ้ง แสนสุริวงค์
ครู คศ.2
นางสมศรี ลีนาลาด
ครู คศ.2
นางสมศรี ลีนาลาด
ครู คศ.2
นางกิ่งแก้ว ซาตัน
ครู คศ. 2
นางกิ่งแก้ว ซาตัน
ครู คศ. 2
นางผ่องศรี พรหมคนซื่อ
ครู คศ.2
นางผ่องศรี พรหมคนซื่อ
ครู คศ.2
นางมุ่งหมาย วงค์คำจันทร์
ครู คศ.2
นางมุ่งหมาย วงค์คำจันทร์
ครู คศ.2
นางสาวกชพร แสนสุริวงค์
ครู คศ.1
นางสาวกชพร แสนสุริวงค์
ครู คศ.1
นางเบญจมาศ แสนสุริยวงค์
ครู คศ.1
นางเบญจมาศ แสนสุริยวงค์
ครู คศ.1
นางนิตดา เสนาคำ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางนิตดา เสนาคำ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
-
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
-
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางตุ้มทอง โคตรตาแสง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางตุ้มทอง โคตรตาแสง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวพัฒนา กาพรมวงค์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวพัฒนา กาพรมวงค์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายปรีดี ดำคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายปรีดี ดำคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวพิมพ์ประศร ศิริชมภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพิมพ์ประศร ศิริชมภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสำรวย จวนรุ่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสำรวย จวนรุ่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด