messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
check_circle ระบบเศรษฐกิจ
ข้าว

การเกษตร
ตำบลยอดชาดมีพื้นที่การเกษตร ๒๐.๑๖๗ ไร่ มีจำนวนครัวเรือน ๑,๓๐๓ ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน การเกษตรและมีพืชเศรษฐกิจได้แก่ ข้าว มันสำประหลัง ยุคาลิปตัส
เลี้ยงปลา

การประมง
นอกจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ประชาชนบางส่วนยังมีการประกอบอาชีพการประมง เป็นบางส่วน
การปศุสัตว์
นอกจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ประชาชนบางส่วนยังมีการประกอบอาชีพ การเลี้ยงโคขุน และโคแม่พันธ์ เป็นอาชีพเสริมจากการทำอาชีพเกษตรกรรม
บริการ

การบริการ
ธนาคาร จำนวน – แห่ง โรงแรม จำนวน – แห่ง ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด) จำนวน ๑๓ แห่ง สถานีบริการน้ำมัน จำนวน ๓ แห่ง โรงสีข้าว จำนวน ๓๖ แห่ง ร้านขายของชำ จำนวน ๕๔ แห่ง ศูนย์สาธิตการตลาด จำนวน ๑ แห่ง
การท่องเที่ยว
รอปรับปรุง
อุตสาหกรรม
ตำบลยอดชาดมีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ แห่ง
ทอผ้า

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพแม่บ้านทอผ้า จำนวน ๗ กลุ่ม สมาชิก ๑๒๔ คน กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคขุน จำนวน ๑ กลุ่ม สมาชิก ๒๘๗ คน กลุ่มอาชีพเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ จำนวน ๑ กลุ่ม สมาชิก ๑๒ คน กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคแม่พันธุ์ จำนวน ๓ กลุ่ม สมาชิก ๑๓๔ คน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน ๗ กลุ่ม สมาชิก ๒๘๐ คน กลุ่มจักสาน จำนวน ๑ กลุ่ม สมาชิก ๒๐ คน