messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
insert_drive_file ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 3. ประชาชน 4. สภาพทางสังคม 5. ระบบบริการพื้นฐาน 6. ระบบเศรษฐกิจ 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 8. ศาสนา ประเพณี วัฒณธรรม 9. ทรัพยากรธรรมชาติ 10. อื่นๆ