messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
account_box สำนักปลัด
นายพิคเนต แสนสุริวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางเนตรนภา ห่อหุ้มดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายปฏิพัทธ์ สุสินนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธีรพงษ์ วงค์แก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาววิรุณรัตน์ เหล่าสาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายพัชรพล สิงห์คำมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุคนธ์ วันนาพ่อ
พนักงานสูบน้ำ
นายประสาร ปู่บุตรชา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสุธิตา พรมพ่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายทองสี หลานเศรษฐา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายแสงจันทร์ อินธิราช
นักการภารโรง
นายวิษณุ บุตรดี
คนงานเครื่องสูบน้ำ