องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224

งานจัดเก็บรายได้
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 267
account_box สำนักปลัด
นายพิคเนต แสนสุริวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพิคเนต แสนสุริวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางเนตรนภา ห่อหุ้มดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางเนตรนภา ห่อหุ้มดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายปฏิพัทธ์ สุสินนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายปฏิพัทธ์ สุสินนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พันจ่าเอกอานัส ทำดำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
พันจ่าเอกอานัส ทำดำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวสุพรรษา ไกยะฝ่าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุพรรษา ไกยะฝ่าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนพล วันนาพ่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธนพล วันนาพ่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุคนธ์ วันนาพ่อ
พนักงานสูบน้ำ
นายสุคนธ์ วันนาพ่อ
พนักงานสูบน้ำ
นายประสาร ปู่บุตรชา
พนักงานขับรถยนต์
นายประสาร ปู่บุตรชา
พนักงานขับรถยนต์
-
คนงานทั่วไป
-
คนงานทั่วไป
นายทองสี หลานเศรษฐา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายทองสี หลานเศรษฐา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายแสงจันทร์ อินธิราช
นักการภารโรง
นายแสงจันทร์ อินธิราช
นักการภารโรง
นายวัษณุ บุตรดี
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายวัษณุ บุตรดี
คนงานเครื่องสูบน้ำ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด