messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางจันทร์ทิพย์ นาขวัญ
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางลุน มุงคุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสายรุ้ง แสนสุริวงค์
ครู คศ.2
ว่าง
ครู คศ.2
นางกิ่งแก้ว ซาตัน
ครู คศ. 2
นางผ่องศรี พรหมคนซื่อ
ครู คศ.2
นางมุ่งหมาย วงค์คำจันทร์
ครู คศ.2
นางสาวกชพร แสนสุริวงค์
ครู คศ.2
นางเบญจมาศ แสนสุริยวงค์
ครู คศ.2
นางนิตดา เสนาคำ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางตุ้มทอง โคตรตาแสง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวพัฒนา กาพรมวงค์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวกนกอร โทอิ้ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ