messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางจันทร์ทิพย์ นาขวัญ
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางลุน มุงคุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสายรุ้ง แสนสุริวงค์
ครู คศ.3
ว่าง
ครู คศ.2
นางกิ่งแก้ว ซาตัน
ครู คศ. 3
นางผ่องศรี พรหมคนซื่อ
ครู คศ.2
ว่าง
ครู คศ.2
นางสาวกชพร แสนสุริวงค์
ครู คศ.2
นางเบญจมาศ แสนสุริยวงค์
ครู คศ.2
นางนิตดา เสนาคำ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวศุภัสสรา แสนสุิรวงค์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางตุ้มทอง โคตรตาแสง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวพัฒนา กาพรมวงค์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)