องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224

งานจัดเก็บรายได้
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 35
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวจันทร์ทิพย์ คำสงค์
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวจันทร์ทิพย์ คำสงค์
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางลุน มุงคุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางลุน มุงคุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสายรุ้ง แสนสุริวงค์
ครู คศ.2
นางสายรุ้ง แสนสุริวงค์
ครู คศ.2
นางสมศรี ลีนาลาด
ครู คศ.2
นางสมศรี ลีนาลาด
ครู คศ.2
นางกิ่งแก้ว ซาตัน
ครู คศ. 2
นางกิ่งแก้ว ซาตัน
ครู คศ. 2
นางผ่องศรี พรหมคนซื่อ
ครู คศ.2
นางผ่องศรี พรหมคนซื่อ
ครู คศ.2
นางมุ่งหมาย วงค์คำจันทร์
ครู คศ.2
นางมุ่งหมาย วงค์คำจันทร์
ครู คศ.2
นางสาวกชพร แสนสุริวงค์
ครู คศ.1
นางสาวกชพร แสนสุริวงค์
ครู คศ.1
นางเบญจมาศ แสนสุริยวงค์
ครู คศ.1
นางเบญจมาศ แสนสุริยวงค์
ครู คศ.1
นางนิตดา เสนาคำ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางนิตดา เสนาคำ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
-
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
-
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางตุ้มทอง โคตรตาแสง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางตุ้มทอง โคตรตาแสง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวพัฒนา กาพรมวงค์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวพัฒนา กาพรมวงค์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด