องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
งานจัดเก็บรายได้

สถิติ sitemap
วันนี้ 111
เดือนนี้4,653
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,350
ทั้งหมด 167,117

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview16
รายงานการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview13
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview37
จดหมายข่าว 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview26
จดหมายข่าว 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview23
สรุปยอดผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview28
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ประชาสัมพันธ์การรับโอน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับดีเด่นของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน Local Book Corner: We love to read poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview14
แบบรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview9

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายฉลวย ชัยบุญมา
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายฉลวย ชัยบุญมา
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด

camera_alt ภาพกิจกรรม
เมนูรายการอาหารกลางวันของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบึง ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 [24 พฤศจิกายน 2566]
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ยอดชาด [24 พฤศจิกายน 2566]
สำรวจผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส [27 ตุลาคม 2566]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ