messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
check_circle ด้านกายภาพ
ด้านกายภาพ


ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกสูง ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ และตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลาดเอียง จากตะวันตกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทางทิศเหนือเป็นที่ราบสูง ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลยอดชาด เป็นตำบลที่มีฝนตกชุกในฤดูฝน เพราะได้รับอิทธิพลจากมาสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือน กุมภาพันธ์ -กลางเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม ของทุกปี ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ลักษณะของดิน ตำบลยอดชาดมีลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนลูกรัง ลักษณะของแหล่งน้ำ ตำบลยอดชาด มีแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง และแหล่งน้ำที่ก่อสร้างขึ้น คือ คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ลักษณะของและป่าไม้ ตำบลยอดชาดมีลักษณะของป่าไม้เป็นป่าเต็งรัง