messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
check_circle ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ภาพ

การนับถือศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
กิจกรรม

ประเพณีและงานประเพณี
ชาวตำบลยอดชาด มีประเพณีที่สำคัญ ได้แก่ บุญกฐิน บุญพระเวส บุญเดือนสาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ชาวตำบลยอดชาด มีภาษาที่เป็นภาษาประจำถิ่นคือ ภาษาลาว ไทกะเลิ่ง ไทญ้อ
ทอผ้า

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ชาวตำบลยอดชาดมีสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก คือ ข้างกล้อง งอก ผ้ามัดหมี่