องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224

งานจัดเก็บรายได้
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 181
account_box สมาชิกสภา
นายวโรดม แสนสุริวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0824914152
นายวโรดม แสนสุริวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0824914152
นายอนงค์ แสนสุริวงค์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0892247298
นายอนงค์ แสนสุริวงค์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0892247298
นางลานี แสนสุริวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0855698199
นางลานี แสนสุริวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

โทร : 0855698199
นายประภัสสร ชินบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0820569543
นายประภัสสร ชินบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

โทร : 0820569543
นายปิติ แก้วมะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0927603100
นายปิติ แก้วมะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

โทร : 0927603100
นายถิ่นนคร จันทร์ชนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0870850189
นายถิ่นนคร จันทร์ชนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

โทร : 0870850189
นายทับทิม หลานเศรษฐา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0916787051
นายทับทิม หลานเศรษฐา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

โทร : 0916787051
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด