องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0611137787
นางอุลัยพร เสนาคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0810550280
นายพิคเนต แสนสุริวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0857572530
นางกรกมล ใยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0817996511
นายมงคล วงศ์สิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0872502962
นางสาวจันทร์ทิพย์ คำสงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0885829349
นายปรีดี ดำคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0843144019