องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224

งานจัดเก็บรายได้
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 44
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายนรชัย พรหมพิมพ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0811836762
นายนรชัย พรหมพิมพ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0811836762
นางอุลัยพร เสนาคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0810550280
นางอุลัยพร เสนาคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0810550280
นายพิคเนต แสนสุริวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0857572530
นายพิคเนต แสนสุริวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 0857572530
นางกรกมล ใยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0817996511
นางกรกมล ใยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 0817996511
นายอนันทศักดิ์ แสนสุริวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0823035373
นายอนันทศักดิ์ แสนสุริวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 0823035373
นางสาวจันทร์ทิพย์ คำสงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0885829349
นางสาวจันทร์ทิพย์ คำสงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร : 0885829349
นายปรีดี ดำคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0843144019
นายปรีดี ดำคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 0843144019
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด