องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง-อบต.
insert_drive_file ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file พรบ.กำหนดแผนและขั้นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file พรบ.กำหนดแผนและขั้นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file ระเบียบการลา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1