ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง