ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายโรงแรียนยอดชาดวิทยา ม.1 - โรงเรียนบ้านหนองบึง ม..4)ลงดินพร้อมปรับเกลียดิน ปริมาณดินลูกรัง 755 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง