ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุประปา เพื่อซ่อมแซมท่อน้ำประปาที่ชำรุดเสียหายภายในเขตตำบลยอดชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง