ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง