ชื่อเรื่อง : ซื้อถังพลาสติก (ถังขยะ) ขนาด 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง