ชื่อเรื่อง : ซื้อถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร + ฝาปิด (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง