ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน + เครื่องดื่ม พร้อมประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง