ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสตุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง