ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานก่สอร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติพรพุทธราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง