ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเข้าสำนักงาน อบต.ยอดชาด (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง