ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง