ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการเยี่ยวยาผู้เลี้ยงโคนม (แห่งประเทศไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง