ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำอัดแรง บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 จำนวน 6 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง