ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงคลองส่งน้ำ บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 (สายนานายประจักษ์) ระยะทาง 1,197 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง