ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาขุดลองดิน บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1-บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง