ชื่อเรื่อง : จ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงคลองส่งน้ำ บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง