ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบึง ห่มู่ที่ 4 และบ้านผักขะย่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง