ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง