ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง