ผลสำรวจความพึงพอใจ (จำนวน 18 คน)
เพศ
ชาย
75%
หญิง
25%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
43%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
22%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
22%
อื่นๆ
13%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
29%
พอใจมาก
21%
ปานกลาง
17%
พอใจน้อย
17%
พอใจน้อยที่สุด
17%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
30%
พอใจมาก
22%
ปานกลาง
17%
พอใจน้อย
17%
พอใจน้อยที่สุด
13%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
40%
พอใจมาก
15%
ปานกลาง
10%
พอใจน้อย
15%
พอใจน้อยที่สุด
20%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
33%
พอใจมาก
24%
ปานกลาง
19%
พอใจน้อย
10%
พอใจน้อยที่สุด
14%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
43%
พอใจมาก
14%
ปานกลาง
14%
พอใจน้อย
14%
พอใจน้อยที่สุด
14%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
33%
พอใจมาก
22%
ปานกลาง
17%
พอใจน้อย
17%
พอใจน้อยที่สุด
11%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
47%
พอใจมาก
13%
ปานกลาง
20%
พอใจน้อย
7%
พอใจน้อยที่สุด
13%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
36%
พอใจมาก
21%
ปานกลาง
14%
พอใจน้อย
14%
พอใจน้อยที่สุด
14%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
26%
พอใจมาก
26%
ปานกลาง
17%
พอใจน้อย
13%
พอใจน้อยที่สุด
17%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
44%
พอใจมาก
19%
ปานกลาง
13%
พอใจน้อย
19%
พอใจน้อยที่สุด
6%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
43%
พอใจมาก
21%
ปานกลาง
7%
พอใจน้อย
14%
พอใจน้อยที่สุด
14%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
40%
พอใจมาก
15%
ปานกลาง
15%
พอใจน้อย
15%
พอใจน้อยที่สุด
15%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
40%
พอใจมาก
20%
ปานกลาง
13%
พอใจน้อย
13%
พอใจน้อยที่สุด
13%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
47%
พอใจมาก
13%
ปานกลาง
13%
พอใจน้อย
13%
พอใจน้อยที่สุด
13%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
20%
พอใจมาก
32%
ปานกลาง
16%
พอใจน้อย
16%
พอใจน้อยที่สุด
16%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
36%
พอใจมาก
16%
ปานกลาง
16%
พอใจน้อย
16%
พอใจน้อยที่สุด
16%
ข้อเสนอแนะ
ดีมากครับ ดีมากครับ บริการดีมากครับ บริการดีมากครับ พอใจมาก