ชื่อเรื่อง : จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมร ถึงบ้านนายมุน) บ้านผักขะย่า ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง