ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ จำนวนย 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง