ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง