ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่่บ้าน บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 วางท่อประปา ระยะทาง 200 เมตร (ค่าแรง+อุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง