ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการอบรมผู้นำด้านพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและประเพณีท้องถ่ิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง