ชื่อเรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี2566 และ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566
รายละเอียด : เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการขยะต้นทาง โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการลดปริมาณขยะการคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และเพื่อสร้างวินัยของคนในชาติสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดที่ปลายทาง ในการนี้ ได้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชิญชวนชุมชนและโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://http://www.deqp.go.th หรือ Facebook: โครงการชุมชนปลอดขยะ และ Facebook:โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ทั้งนี้ ให้จัดส่งเอกสารสมัครไปที่ ส่วนสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น 2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2565
ชื่อไฟล์ : Sr9Q1loMon22635.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้