messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหลวงชนบท 4026 ถึงวัดโพนสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบึง ตำบลยอดชาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 กว้าง 40 เมตร ยาว 70 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย (สายนายสุรชัย - นายนพพร) บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย(สายนางเพลิน - นายวิจิตร) บ้านหนองบึง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ระบบเครื่องสูบน้ำ) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางโรงเรียนยอดชาดวิทยา ถึงโรงเรียนบ้านหนองบึง) หมู่ที่ 1 บ้านยอดชาด ปริมาณงานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 512 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,560 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหน้าห้องน้ำวัดโพนสวรรค์) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมร ถึงบ้านนายมุน) บ้านผักขะย่า ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างก่อสร้างผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายนายนพพร ถึงนายสุรชัย) บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.10-0.12 เมตร หรือมีพืื้นที่ไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางชัชวาล - บ้านนายสายชล) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผสายนานายตู่ + นานางบังอร) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนางใหม่ - นายสังวาล) บ้านหนองบึง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นพ.ถ 82-001 (สายบ้านหนองบึง บ้านยอดชาด บ้านหนองแคน) หมู่ที่ 4 บ้านหนองบึง ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม กว้าง 5 เมตร ยาว 2114 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,570 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการตัดถนนลูกรังสายใหม่ (สายปลัดอุทิศ - นานายเต้) บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3000 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการตัดถนนลูกรังสายใหม่ (สายข้างวัดป่ากิตติพรพุทธาราม) บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3080 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างก่อสร้างรั้งคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ่อขยะ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม ขนาดยาว 2.50 เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 78 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายโรงแรียนยอดชาดวิทยา ม.1 - โรงเรียนบ้านหนองบึง ม..4)ลงดินพร้อมปรับเกลียดิน ปริมาณดินลูกรัง 755 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน 17 - 31 พ.ค. 2565 และ 1 - 30 มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ปริมาณดินลูกรัง 950 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่่บ้าน บ้านหนองยึง หมู่่ที่ 4 ปริมาณดินลูกรัง 950 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 160
rss_feed จ้างเหมาขุดลอกหนองหัวขัว บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 45 เมตรลึก 2 เมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 186
rss_feed จ้างเหมาตัดถนนดินลูกรังสายใหม่ (สายห้วยแดง) บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 พร้อมวางท่อข้ามถนน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 185
rss_feed จ้างเหมาตัดถนนดินลูกรังสายใหม่ (สายห้วยแดง บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1) พร้อมวางท่อข้ามถนน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.20 เมตร (ติดตั้งป้ายโครงการป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 207
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติพรพุทธาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 287
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานก่สอร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติพรพุทธราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 230
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติพรพุทธาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 258
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 256
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาด บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2 ขนาด 62 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 281
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสีย(สายจากบ้านนายบรรจง แก้วมะ - ลำห้วยแดง) บ้านยดชาด หมู่ที่ 1 ขนาดยาว 336 เมตร พร้อมบ่อพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 338
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายวิเชียร - บ้านนายชมเชย) บ้านหนองบึง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 335
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านอาจารย์สมร - วัด) บ้านผักขะย่า หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 310
rss_feed จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเสีย (สายจากบ้านนายวายุ - บ้านนายแอน) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ขนาดยาว 100 เมตร พร้อมบ่อพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 337
1 - 34 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1