messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 จนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด ๆ ละ 2 หลอด รวม 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหลวงชนบท 4026 ถึงบ้านผักขะย่า หมู่ที่ 6 ตำบลยอดชาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,350 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนานายตู่ พรมสุภา - นางบังอร อินธิราช) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสันพร แสนสุริวงค์ - บ้านนายชมภู วันนาพ่อ) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหลวงชนบท 4026 ถึงวัดโพนสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบึง ตำบลยอดชาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างก่อสร้่่้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมร จันทร์ชนะ - บ้านนายมุน วงค์คำจันทร์) บ้านผักขะย่า หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368 ตร.เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 5 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบบเครื่องเสียงหอกระจายข่ายแบบไร้สาย) จำนวน 1 ชุด พร้อมการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (พร้อมอุปกรณ์), ถุงมือแพทย์, ถุงมือยางยาว, หน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านผักขะย่า หมู่ที่ 6 ก่ออิฐฉาบปูนผนัง พร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน จำนวน 5 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างงานขยายเขตประปา (จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - บ้านนายปัญญา แพงคำฮัก) บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2 ขนาดความยาว 275 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างขยายเขตประปา (สายนานางสมพร วันนาพ่อ) บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 ความยาว 500 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ (นางลำพัน อินธิราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายเดชณรงค์ แสนสุริวงค์ - บ้านนายวันรัก อุทัยวัตร) บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2 ความว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กล่าง 0.30 เมตร จำนวน 1 จุด 6 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนานายสังวาล แสนสุริวงค์ - นานายสุรพล แสนสุริวงค์) บ้านหนองบึง หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมปิดเทอม) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 16 พ.ค. 2567 จำนวน 28 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solarcell) ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง (สายนานายสีไว เสนจันตะ - นานายทนงศักดิ์ เทชียงไขแก้ว) บ้านหนองบึง หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายนานายหนูกร แสนสุริวงค์ - นานายเนตร ยตะโคตร) บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 343 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,372 ตร.เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 500 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุกีฬา (อุปกรณ์มวย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายนานายเสมือน แสนสุริวงค์ - นานายทับทิม หลานเศรษฐา) บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า2,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 5 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอวังยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.หมึก HP Laser Jet P1102 จำนวน 6 กล่อง 2.หมึก Canon 6030 จำนวน 1 กล่อง 3.หมึก HP Laser Jet Pro M15a จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต็นท์ + โครงเหล็ก และผ้าใบเต็นท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 66 - 10 ม.ค. 67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาจัดทำโดเมนเนม เว็บไซต์ https//www.yodchad.go.th/ พร้อมค่าเช่าพืื้นที่และค่าธรรมเนียมปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๗ - ๑๗ ม.ค. ๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ALL In One และ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ประจำเดือน มกราคม 2567 ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2567 จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อชนม / ของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตรย์ (Solarcell) ภายในหมู่บ้าน บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2 ขนาด 400 วัตต์ เสาท่อเหล็กประปาสูง 6.00 เมตร พร้อมฐานเสา คสล. 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน,อาหารว่าง,เครื่องดื่ม,น้ำดื่ม,น้ำแข็ง ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลยอดชาด ระหว่างวันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อชุดกีฬา + เสื้อกีฬา (การแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
1 - 50 (ทั้งหมด 298 รายการ) 1 2 3 4 5 6