องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
การออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาสถานที่ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
รายละเอียด : เป็นการนำทีมโดยท่านนายก ท่านปลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัลผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาสถานที่ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6,7 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยหมู่บ้านดังกล่าวมีพื้นที่ราบสูง และขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดจึงหาหนทาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านโดยการหางบประมาณเพื่อที่จะมาก่อสร้างระบบประปา จึงต้องหาพื้นที่ในหมู่บ้านในการก่อตั้งประปาในหมู่บ้านด้วย และเพื่อให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์ในงบประมาณที่จ่ายไปให้ได้มากที่สุด
ผู้โพส : admin