องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224

งานจัดเก็บรายได้
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 260
check_circle รายนามของผู้บริหารหน่วยงาน
รายนามฝ่ายบริหาร
1.นายวิมล วันนาพ่อ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด หมายเลขโทรศัพท์ 06-5279-5345 2.นายประถัมภ์ เพ็งพิมพ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด หมายเลขโทรศัพท์ 08-6233-3400 3.นายสัจจา วันนาพ่อ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด หมายเลขโทรศัพท์ 08-3345-3423 4.นายถิ่นนคร จันทร์ชนะ ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด หมายเลขโทรศัพท์ 08-7085-0189
รายนามฝ่ายประจำ
1.นายนรชัย พรหมพิมพ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมายเลขโทรศัพท์ 08-1183-6762 2.นางอุลัยพร เสนาคำ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมายเลขโทรศัพท์ 08-1055-0280 3.นายพิคเนต แสนสุริวงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์ 08-5757-2530 4.นางกรกมล ใยพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 08-1799-6511 5.นายอนันทศักดิ์ แสนสุริวงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง หมายเลขโทรศัพท์ 08-2303-5373 6.นางสาวจันทร์ทิพย์ คำสงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ หมายเลขโทรศัพท์ 08-858 2-9349 7.นายปรีดี ดำคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ หมายเลขโทรศัพท์ 08-4314-4019
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด