องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 22
การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 31 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 75
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 80
ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 73