messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
find_in_page รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 28
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 40
การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ของ อบต.ยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 26
find_in_page การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ของ อบต.ยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 113
การแสดงถึงความโปร่งใส ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไชต์ อบต.ยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 120
ภาพการแสดงถึงความโปร่งใส ของหน่วยงาน ผ่าน Facebook ของ อบต.ยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 109
find_in_page บันทึกแจ้งประกาศห้พนักงานทราบ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 150
ประกาศมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 110
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 108
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 258
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1