messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 32
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร(เศรษฐกิจพอเพียง) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 19
ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 33
ประชาสัมพันธ์สิทธิหรือสวัสดิการของผู้สูงอายุที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 16
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 29
ประชาสัมพันธ์สิทธิคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 21
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
ฐานข้อมูลตลาดในเขตตำบลยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
กิจกรรมรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 34
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ห่วงใยประชาชนจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
ประชาสัมพันธ์ โครงการบอกดิน 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 28
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
รณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ ศพด.สังกัด อบต.ยอดชาด 100% poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ส่งมอบถุงยังชีพให้ผู้สัมผัสผู้เสี่ยงสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
บริการจัดทำบัตรคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 38
ออกตรวจติดตามการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
เดินรณรงค์ การเลือกตั้งท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
ภดส.1_องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 208
61 - 80 (ทั้งหมด 132 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7