messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 25
รายงานการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 31
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 60
สรุปยอดผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 64
จดหมายข่าว 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 48
จดหมายข่าว 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 46
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประชาสัมพันธ์การรับโอน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับดีเด่นของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน Local Book Corner: We love to read poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
การจัดกิจกรรมทำความสะอาดเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะมูลฝอย และคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก( (อถล.) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
ประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อขอรับบริการ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
ประชาสัมพันธ์รณรงค์หยุดการเผาป่า poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ขอเชิญชวนเที่ยวงานประจำปี งานประเพณีบุญเดือนสาม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
21 - 40 (ทั้งหมด 132 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7