messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder คุณธรรม จริยธรรม
แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 135
ประกาศแผนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 261
ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 264
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 247
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 259
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง และประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 265
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | เปิดอ่าน : 276
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | เปิดอ่าน : 277
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | เปิดอ่าน : 285
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | เปิดอ่าน : 265
รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | เปิดอ่าน : 283
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | เปิดอ่าน : 272
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1